Thinklabs Terms and Conditions

Regulamin sklepu internetowego

panel.oazatech.com
obowiązujący od 1.09.2022r.

I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy działający pod adresem panel.oazatech.com prowadzony jest przez
Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki
Polska
NIP: 6821526172

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu Thinklabs Sebastian Stojek zwana jest dalej "Thinklabs" lub "Operatorem".
Na potrzeby niniejszego Regulaminu panel.oazatech.com zwany jest dalej Sklepem Internetowym lub Sklepem

II. Strony transakcji
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem”).

Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Thinklabs

III. Ochrona danych i polityka prywatności
Firma Thinklabs będąca Operatorem Sklepu Internetowego jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Operator przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy, którego operatorem jest firma Thinklabs za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Klient zapisując się na newsletter sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu internetowego.

IV. Produkty
Sklep Internetowy oferuje licencje na oprogramowanie (zwane dalej „Produktami”).

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwości Produktu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Thinklabs może odstąpić od umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym, iż zostaną mu zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

V. Ceny
Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN) oraz w dolarach amerykańskich (USD).

Thinklabs nie jest płatnikiem VAT

Ceny podawane przez Sklep Internetowy, którego operatorem jest firma Thinklabs są wyrażone w kwocie brutto.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie
Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych informacji przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym. W przypadku nie kompletności informacji lub braku poprawności Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.

Wszystkie zamówienia realizowane są do 24 godzin (w dni robocze). Termin realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego pełnej kwoty za zamówienie.

Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.

VII. Płatność
Przelew
Po wybraniu płatności przelewem do klienta wysyłany jest e-mail z zamówieniem, numerem konta oraz potrzebnymi danymi. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 (trzech) dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

Płatności należy dokonywać na konto:
Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki
Polska
nr konta: 63 1140 2004 0000 3102 7497 3422
tytuł przelewu: licencja 301lite

VIII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić firmie Thinklabs zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z firmą Thinklabs nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Procedury reklamacyjne
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.

W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zmianami), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla firmy Thinklabs.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych firmy Thinklabs lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa firmy Thinklabs. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Operatora nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania Klienta.

Administrator strony OAZATECH dokładał wszelkich starań, aby treści w nim zawarte były w pełni poprawne, jednak mając na uwadze fakt, że pewne treści mogą być tłumaczone z innego języka niż język serwisu, wszelkie nieścisłości lub nieprawidłowości mogą wynikać z tłumaczenia.

Umowa pomiędzy Thinklabs a Klientem zawarta jest w języku polskim, który jest również językiem komunikacji pomiędzy Thinklabs, a Klientem i Użytkownikiem.